എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന

എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന
Sri Krishna Paramathma
“കരുണ ചെയ്‌വാനെന്തു താമസം കൃഷ്ണാ” എന്ന ഇരയിമ്മന്‍ തമ്പിയുടെ പദങ്ങളിലൂടെ ഞാനും എന്റെ വേദനകളെല്ലാം ആ തൃപ്പാദത്തില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടു കാത്തുനില്‍ക്കുകയാണു.ശ്രീകൃഷ്ണനു കുചേലരുടെ കല്ലും നെല്ലും നിറഞ്ഞ അവല്‍പ്പൊതിയെന്നപോലെയാണു എന്റെ ഈ പ്രാര്‍ത്ഥനാ വരികള്‍.

തിരുമലൈ തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശാ,
ഗുരുവായുരപ്പാ ശ്രീ നാരായണാ…
തൃച്ചമ്മരേശാ നാവാമുകുന്ദാ,
തിരുവാര്‍പ്പിങ്കല്‍ പരമാത്മാ
അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീ കൃഷ്ണാ…
കടലായിനാഥാ ഹരികൃഷ്ണാ
 
വിടരൂ നിത്യം കമലദളമ്പോല്‍
പകരൂ മനസില്‍ നിന്തിരുനാമം
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ശ്രീ കൃഷ്ണാ
ഗോകുലബാലാ ഹരികൃഷ്ണാ… !

പി കെ രാഘവന്‍(by P K Raghavan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: