ടിന്നിറ്റസ്‌Tinnitus *

എന്റെ അച്ഛന്‍ ഒരു ആത്മാര്‍ത്ഥ ഈശ്വര ഭക്തനായിരുന്നു.പ്രഭാതം വിടരും മുന്‍പു എഴുന്നേറ്റ്‌ ജോലിക്കു പോകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നത്‌ ഈശ്വര നാമങ്ങളും കീര്‍ത്തനങ്ങളും ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും.പല ഭക്തി ഗീതങ്ങളും ശ്ലോകങ്ങളും ഒക്കെ പാടിക്കൊണ്ടു നേരം വെളുക്കുന്നതിന്മുന്‍പു അഞ്ചാറു നാഴികക്കപ്പുറമുള്ള Textiles Millല്‍ എത്തിയിരിക്കും.കുട്ടികളായ നമ്മള്‍ കൂര്‍ക്കം വലിച്ചുറങ്ങുന്നുണ്ടാവും.

കഴുതക്കെന്തറിയും കര്‍പ്പൂര വാസനയെപറ്റി എന്ന മട്ടിലായിരുന്നു നമ്മള്‍. അന്നപൂര്‍ണ്ണേസ്വരീസ്ത്രോത്രവും ദേവിമാഹാത്മ്യത്തിലെയും ജ്നാനപ്പാനയിലേയും മറ്റും ശ്ലോകങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ താനെ ആഗ്രഹിച്ചുപോകുന്നു!ആച്ഛന്‍ ഇന്നു ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലങ്കിലും ആ കീര്‍തനങ്ങളുടെയും ശ്ലോകങ്ങുലുടെയും പ്രതിധ്വനി ഇന്നും എന്റെ ചെവിക്കുള്ളില്‍ ടിന്നിറ്റസ്‌ (Tinnitus) ശബ്ദമായി മുഴങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണു പരമാര്‍ത്ഥം!

Kindly note *
Tinnitus is a peculiar problem faced by the people suffering from hearing loss.It can also be a prelude to a impending deafness .The symptoms are that you start hearing continous humming or exploding ,blasting or siren type noice from no where….
Only for general information.Kindly consult an ENT specialist if you have any Tinnitus problem.

By Raghavan P K

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: