ദ്രോണാചര്യര്‍

ഭരദ്വജ പുത്രരേ പരശുവിന്‍ ശിഷ്യരേ
ധനുര്‍വേദ ശിഖരമേ ആചാര്യാ ദ്രോണരേ
നരാനയ്‌ജനിച്ചപിന്‍ ഗുരുവായ്‌ ജ്വലിച്ച്കിട്ടും
യുത്ധഭൂമിയില്‍ നിങ്ങള്‍ പണത്തില്‍പാശം കൊണ്ടോ?
ശിഷ്യനര്‍ജുനന്‍ തന്റെ പ്രീയനായിരുന്നിട്ടും
ഉതിര്‍ത്തൂ ഭാണങ്ങളേ ശത്രുവിന്‍ പട പോലേ
ധര്‍മമില്ലിതെന്നിട്ടുമെതിര്‍ത്തൂ പാണ്ഡവരെ
കര്‍മധര്‍മ്മള്‍ക്കായി കൌരവന്മാരോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന്
മിത്രനാം ധ്രുപദന്റെ സാമ്രാജ്യം തകര്‍ത്തതിന്‍
വിപത്തും വിദ്വേഷവുമവിവേകമല്ല്ലെന്നുണ്ടോ?
ധൃഷ്ടധ്യുന്മന്‍ തന്‍ ചെയ്യലില്‍കാട്ടിയ വീര കൃത്‌യം
അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ടോ മഹാമേുരുവേ ഖേദിക്കുന്നു!
എകലവ്യനെത്തന്റെ ശിഷ്യനായ്‌മറുത്തിട്ടും
അംഗുഷ്ടം ദക്ഷിണയായ്‌ കല്‍പിച്ചതെന്തു ന്യായം?
ആശിക്ഷിതനവന്‍ ബാലന്‍ ഗുരുവിന്‍ കല്‍പനപോല്‍
തുണ്ടിച്ചൂ പെരുവിരല്‍,അര്‍പ്പിച്ചു സന്തുഷ്ടനായ്‌.
കാട്ടാളനവന്‍ ത്യാഗം കാട്ടുന്ന ഗുരുഭക്തി
കേള്‍കില്ലേ ഗുരുനാഥാ ധര്‍മ്മഞ്ജന്‍ ധര്‍മ്മഘ്നത്തെ!
പി കെ രാഘവന്‍

Advertisements

One Response to “ദ്രോണാചര്യര്‍”

  1. azhikodan Says:

    Epilogue:
    Mortals like me had this sort of doubts.There might be any number of justifications for the act of the Acharyar which an ordinary man has not understood properly.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: