ഭക്തി പ്രസരണം

തിരുമലൈയിലും ഗുരുവായുരിലും ത്രിച്ചമ്മരത്തൊക്കേ സന്ദര്‍ശിക്കാനും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനും സൌഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരാള്‍ക്ക്‌ എങ്ങിനെയാണു ഭഗവാനില്‍ വിശ്വാസം വരാതിരിക്കുക? ഇവിടെ ചെന്നയില്‍ മഹാലിങ്കപുരം എന്ന സ്ഥലത്തു ഗുരുവായൂരപ്പന്റെയും അയ്യപ്പന്റെയും ( 2 in 1 ) ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട്‌.അതിന്നടുത്തായി തിരുപ്പതി ബാലാജിയെ പ്രര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍ ടി നഗര്‍ എന്ന സ്ഥലത്തും സൌകര്യമുണ്ട്‌.
ബാലാമണിയമ്മ പാടിയതു പോലെ തന്നെ തോന്നും ഇവിടെയൊക്കെ പോയല്‍:
“ഇന്നടക്കല്‍ ഞാന്‍ നിന്നുകൊള്ളട്ടെയോ
വന്നതെങ്ങുനിന്നെന്‍നു മറന്നു ഞാന്‍”

നാരായണീയത്തിലെ ഭക്തിയുടെ ഉച്ഛഘട്ടത്തെ കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണു ചോടെ ഉദ്ദരിചിട്ടുള്ളത്‌.ഭക്തിസാഗരതിലെ പൊങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡമായ മഞ്ഞുകട്ടിയുടെ ഒരു മുന മാത്രമാണിതെന്നു പറയാതിരിക്കന്‍ വയ്യ.
“സാന്ദ്രനന്ദാവബോധാത്മകമനുപമിതം,കാലദേശാവിധിഭ്യാം
നിര്‍മ്മുക്തം,നിത്യമുക്തം,നിഗമശതസഹസ്രേണ നിര്‍ഭാസ്യമാനം,
അസ്പഷ്ടം ദൃഷ്ടമാത്രേ,പുനരുരുപുരുഷാര്‍ത്ഥാത്മകം ബ്രഹ്മതത്ത്വം
തത്താവദ്ഭാതി സാക്ഷാദ്‌ ഗുരുപവനപുരേ, ഹന്ത ഭാഗ്യം ജനാനാം.”
ഇതിന്റെ പൂര്‍ണ്ണമയ അര്‍ത്ഥം വിവരിക്കാനുള്ള പാണ്ടിത്യം എനിക്കില്ല.ഏനിക്കു മനസ്സിലായതു ഞാനിവിടെ രെഖപ്പെടുത്താം.അളവറ്റ പരമാനന്ദത്തിന്റെ അനുഭവമാകുന്ന സ്വരൂപത്തോടുകൂടിയതായും നിസ്തുല്യമായും കാലദേശങ്ങള്‍ക്കതീതമായും നിത്യമുക്തി നല്‍കുന്നതായും അനേകം വേദ വാക്യങ്ങളാല്‍ പ്രകാശിക്കുന്നതായും അതേ സമയത്തു തന്നെ അവ്യക്തമായും,ഉല്‍കൃഷ്ടമായ പുരുഷാര്‍ത്ഥത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തോടുകൂടിയതുമായ പരമാര്‍ത്ഥ വസ്തുവായും വിരാജിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം ഏതൊന്നോ അതാണു സാക്ഷാല്‍ ഗുരുവായൂര്‍ മഹാക്ഷേത്രത്തില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കാണാവുന്നതായി വിജയിച്ചരുളുന്നത്‌.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: