മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി സ്തോത്രം (Mahishasuramardini Stotram)

നവരാത്രി ആരംഭിക്കാന്‍ പോവുകയല്ലെ, ഭക്തിയോടെ കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ ന്നവര്‍‍ക്കും ഒരു പോലെ പ്രാര്‍ഥിക്കാന്‍ ഇതാ ഒരു സ്തോത്രം :

അയി ഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി വിശ്വവിനോദിനി നന്ദനുതേ

ഗിരിവര വിന്ധ്യ ഷിരോധി നിവാസിനി വിഷ്ണുവിലാസിനി ജിഷ്ണുനുതേ.

ഭഗവതി ഹെ ശിതി കണഠകുടുംബിനി ഭൂരി കുടുംബിനി ഭൂരി കൃതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ഷൈലസുതേ. 1

സുരവരവര്‍ഷിണി ദുരധരധര്‍ഷിണി ദുരമുഖമര്‍ഷിണി ഹര്‍ഷരതേ

ത്രിഭുവന പോഷിണി ശങ്കരതോഷിണി കിലബിഷമോഷിണി ഘോഷരതേ.

ദനുജ നിരോഷിണി ദിതിസുത രോഷിണി ദുരമദ ശോഷിണി സിന്ധുസുതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ഷൈലസുതേ. 2

അയി ജഗദംബ മദംബ കദംബ വനപ്രിയ വാസിനി ഹാസരതേ

ഷിഖരി ഷിരോമണി തുങ്ക ഹിമാലയ ശൃംഗ നിജാലയ മധ്യഗതേ.

മധു മധുരെ മധു കൈടഭ ഗഞ്ചിനി കൈടഭ ഭഞ്ചിനി രാസരതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ഷൈലസുതേ. 3

അയി ശതഖണ്ഡ വിഖണ്ഡിത രുണ്ഡ വിതുണ്ഡിത ശുണ്ഡ ഗജാധിപതേ

രിപു ഗജ ഗണ്ഡ വിദാരണ ചണ്ഡ പരാക്രമ ശുണ്ഡ മൃഗാധിപതേ.

നിജ ഭുജ ദണ്ഡ നിപാതിത ഖണ്ഡ വിപാതിത മുണ്ഡ ഭടാധിപതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ഷൈലസുതേ. 4

അയി രണ ദുര്‍മദ ശത്രു വധോദിത ദുര്‍ധര നിര്‍ജര ശക്തിഭൃതേ

ചതുര വികാര ധുരീണ മഹാശിവ ദൂതകൃത പ്രമതാധിപതേ.

ദുരിത ദുരീഹ ദുരാശയ ദുര്‍മതി ദാനവദൂത കൃതാന്തമതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ഷൈലസുതേ 5

അയി ശരണാഗത വൈരി വധൂവര വീര വരാഭയ ദായകരേ

ത്രിഭുവന മസ്തക ശൂല വിരോധി ശിരോധി കൃതാമല ശൂലകരേ.

ദുമിദുമി താമര ദുന്ദുഭിനാദ മഹോ മുഖരീകൃത തിഗ്മകരേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ഷൈലസുതേ. 6

അയി നിജ ഹുങ്കൃതി മാത്ര നിരാകൃത ധൂമ്ര വിലോചന ധൂമ്ര ശതേ

സമര വിശോഷിത ശോണിത ബീജ സമുദ്ഭവ ശോണിത ബീജ ലതേ.

ശിവ ശിവ ശുംഭ നിശുംഭ മഹാഹവ തര്‍പിത ഭൂത പിശാ‍ചരതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ഷൈലസുതേ. 7

ധനുരനുസംഗരണക്ഷണസംഗപരിസpuരദംഗനടത്‌കടകേ

കനക പിശംഗ പൃഷക്ത നിഷംഗ രസദ്ഭട ശൃംഗ ഹതാവടുകേ.

കൃത ചതുരംഗ ബലക്ഷിതി രങ്ക ഘടദ്ബഹുരങ്ക രടദ്ബടുകേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 8

ജയ ജയ ജപ്യ ജയെജയ ശബ്ദ പരസ്തുതി തത്‌പര വിശ്ര്വനുതേ

ഝണ ഝണ ഝിഞ്ചമി ഝിംകൃത നോപുര സിഞ്ചിത മോഹിത ഭൂതപതേ

നടിത നടാര്‍ധ നടീനട നായക നാടിത നാട്യ സുഗാനരതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 9

അയി സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനഃ സുമനോഹര കാന്തിയുതേ

ശ്രിത രജനീ രജനീ രജനീ രജനീ രജനീകര വക്ത്രവൃതേ.

സുനയന വിഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമര ഭ്രമരാധിപതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 10

സഹിത മഹാഹവ മല്ലമ തല്ലിക മല്ലിത രല്ലക മല്ലരതേ

വിരചിത വല്ലിക പല്ലിക മല്ലിക ഝില്ലിക ഭില്ലിക വര്‍ഗ വൃതേ.

സിതകൃത പുല്ലിസമുല്ല സിതാരുണ തല്ലജ പല്ലവ സല്ലലിതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 11

അവിരല ഗണ്ഡ ഗലന്‍മദ മെദുര മത്ത മതങ്കജ രാജപതേ

ത്രിഭുവന ഭൂഷണ ഭൂത കലാനിധി രൂപ പയോനിധി രാജസുതേ.

അയി സുദ തീജന ലാലസമാനസ മോഹന മന്‍മഥ രാജസുതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 12

കമല ദലാമല കോമള കാന്തി കലാകലിതാമല ഭാലലതേ

സകല വിലാസ കലാനിലയക്രമ കേലി കലത്‌കല ഹംസ കുലേ.

അലികുല സങ്കുല കുവലയ മണ്ഡല മൌലിമിലദ്ഭകുലാലി കുലേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 13

കര മുരളീ രവ വീജിത കൂജിത ലജ്ജിത കോകില മഞ്ചുമതെ

മിലിത പുലിന്ദ മനോഹര ഗുഞ്ചിത രഞ്ചിതശൈല നികുഞ്ചഗതെ

നിജഗുണ ഭൂത മഹാശബരീഗണ സദ്ഗുണ സംഭൃത കേലിതലേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതെ 14

കടിതട പീത ദുകൂല വിചിത്ര മയൂഖതിരസ്‌കൃത ചന്ദ്ര രുചേ

പ്രണത സുരാസുര മൌലിമണിസ്ഫുര ദംശുല സന്നഖ ചന്ദ്ര രുചേ

ജിത കനകാചല മൌലിപദോര്‍ജിത നിര്‍ഭര കുംജര കുംഭകുചേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 15

വിജിത സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈക സഹസ്രകരൈകനുതേ

കൃത സുരതാരക സങ്കരതാരക സങ്കരതാരക ശൂനുസുതേ

സുരഥ സമാധി സമാനസാമാധി സമാധിസമാധി സുജാതരതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 16

പദകമലം കരുണാനിലയേ വരിവസ്യതി യോഗ്നുദിനം സ ശിവേ

അയി കമലേ കമലാനിലയേ കമലാനിലയഃ സ കഥം ന ഭവേത്‌ .

തവ പദമേവ പരമ്പദമിത്യനുശീലയതോ മമ കിം ന ശിവേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ 17

കനകലസത്‌കല സിന്ധു ജലൈരനു സിങ്കിനുതേ ഗുണ രംഗഭുവം

ഭജതി സ കിം ന ശചീകുച കുംഭ തടീ പരിരംഭ സുഖാനുഭവം

തവ കരണം ശരണം കരവാണി നതാമരവാണി നിവാസി ശിവം

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 18

തവ വിമലെന്ദുകുലം വദനെന്ദുമലം സകലം നനു കൂലയതേ

കിമു പുരുഹൂത പുരീന്ദുമുഖീ സുമുഖീഭിരസൌ വിമുഖീക്രിയതേ.

മമ തു മതം ശിവനാമധനെ ഭവതീ കൃപയാ കിമുത ക്രിയതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 19

അയി മയി ദീനദയാലുതയാ കൃപയൈവ ത്വയാ ഭവിതത്വമുമേ

അയി ജഗതോ ജനനീ കൃപയാസി യഥാസി തഥാഗ്നുമിതാസിരതേ.

യദുചിതമത്ര ഭവത്യുരരി കുരുതാദുരുതാപമപാകുരുതേ

ജയ ജയ ഹെ മഹിഷാസുരമര്‍ദിനി രമ്യകപര്‍ദിനി ശൈലസുതേ. 20

(ഇതി ശ്രീമഹിഷാസുരമര്‍ദിനിസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: