കുല കുഠാരം

ഇതിനു മുന്നിലുള്ള ചില പംക്തികള്‍‌ നോക്കിയാല്‍ ന്യായങ്ങള്‍ എന്ന തലക്കെട്ടില്‍ ഒരു ചില പോസ്റ്റുകള്‍ കാണാം. ആ പരമ്പരയില്‍ പെട്ടതാണ് ഇതും.

“തായ് തീര്‍ക്കുവാന്‍ തീക്കാരു നല്ല കൊമ്പു

യാതൊന്നില്‍ നിന്നോ മഴുവിന്നു കിട്ടി

അശ്ശാഖീത്തന്നെയതാശു വെട്ടി

വീഴ്തുന്നു കാര്‍ത്തജ്‌ന വിജൃംഭിതത്താല്‍ !”

ഇതിന്നാണ് ‘കുലകുഠാര’ന്യായമെന്നു പറയുന്നത് . ഒരോ വംശത്തിനും നാശം ആ വംശക്കാരനേക്കൊണ്ടു തന്നെ വരുക. കോടാലിക്ക്  സ്വയം മരം മുറിച്ചു വീഴ്താന്‍ കഴിയുകയില്ല. ഒരു മരപ്പിടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടു വേണം കോടാലി ഉപയുക്തമാക്കാന്‍.  ആ മരപ്പിടി മരത്തിന്റെ തന്നെ നാശത്തിനു കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉദാഹരന്ണത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളെ നോക്കുക. ഓരോ പാര്‍ട്ടിയുടെ അധഃപതനം തൂടങ്ങുന്നത് അതേ പാര്‍ട്ടിക്കാരനെക്കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും.

Technorati Tags:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: