കേരള ഗാനം

clip_image002

തമിഴ്  നാട്ടില്‍ മലയാളം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍‌‍ക്കുവേണ്ടീ തിരഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഇത്.

Technorati Tags:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: